รางวัลดีเด่นธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 (สายสามัญ) จากธนาคารออมสิน ในการนี้ คณะครูงานธนาคารโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ( ร้อยเอ็ด )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *