Categories
Uncategorized

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมทอดผ้าป่ากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวลเพื่อสมทบทุนขยายพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *