Categories
Uncategorized

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในสหวิทยาเขต และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

โรงเรียนวิทยาคารออกแนะแนวโรงเรียนในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสับเปลี่ยนกันเดินทางแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *