โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(42/2560) การมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   31 ส.ค. 60 9
(41/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 9
(39/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 10
(38/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 9
(37/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 กรณีห้องเรียนพิเศษ   31 ส.ค. 60 9
(34/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 9
(31/2560) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และปพ.1   31 ส.ค. 60 9
(30/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 8
(28/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   31 ส.ค. 60 8
(27/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 10
(25/2560) แต่งตั้งบุคลากรจัดงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 8
(24/2560) แต่งตั้งคะณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 8
(19/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลราคาการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 8
(18/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และเปิดประมูลราคาการจำหน่ายสินค้า ร้านสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 9
(17/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day"   31 ส.ค. 60 9
(16/2560) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างฯ ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 7
(15/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานเข้าค่ายภาษาเกาหลี (Korean Camp)   31 ส.ค. 60 9
(12/2560) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   31 ส.ค. 60 10
(8/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ติว O-NET ให้น้อง   31 ส.ค. 60 11
(7/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 11