งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เกณฑ์การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายจังหวัดคัดเลือก  20 คน  เป็นชาย  10  คน  หญิง  10  คน  เข้าประกวดต่อในระดับภาคฯ เงินรางวัล  ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ได้รับสายสะพายพร้อมเกียรติบัตร ผู้เข้าประกวดทุกคน ได้รับค่าพาหนะเหมาจ่าย คนละ 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1) เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2) อายุระหว่าง 14-19 ปีบริบูรณ์ ( นับจากวันเกิด จนถึงวันแถลงข่าว 13 มกราคม 2563 ) ต้องอายุครบ  14  ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 19 ปี บริบูรณ์  ขาดหรือเกินไม่ได้แม้แต่วันเดียว 4) เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือในกรณีที่ผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้วให้ใช้เกรดเฉลี่ยผลการศึกษาปีสุดท้าย 5) มีความกตัญญูรู้คุณ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6) มีความฉลาดทางอารมณ์ (ตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต) 7) มีจิตอาสา (ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้านต่างๆ) 8) มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง / เต้น / เล่นดนตรี / รำ เป็นต้น) 9) บุคลิกภาพดี (รูปร่าง หน้าตา  การพูดจา  มารยาท  การแต่งกาย  การแสดงออก  ฯลฯ) นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเข้าประกวดดังต่อไปนี้ 1. นายสันติราช  สุทธิธรรม  (ม.6/3) 2. นายสุรเชษฐ์  ศรีพลัง  (ม.6/3) 3. นายเณรฤทธิ์  อาริสัน (ม.4/5) 4. นายศุภมงคล โพธิ์ไขย์ (ม.5/1) 5. นางสาวสิริพร  อุตมะ (ม.6/3) 6. นางสาวสาวิตรี  สุยโพธิ์ใหญ่  (ม.6/1) 7. นางสาวมนปริยา  อุทก  (ม.6/6) ผลการประกวด นักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็น ไอดอลระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 1. นายสันติราช  สุทธิธรรม  (ม.6/3) 2. นายสุรเชษฐ์  ศรีพลัง  (ม.6/3) 3. นางสาวสิริพร  อุตมะ (ม.6/3) เข้าร่วมประกวดต่อในรอบกรุงเทพมหานคร ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 4. นายเณรฤทธิ์  อาริสัน (ม.4/5) เข้าร่วมประกวดต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์โคราช