Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ทุนเสมอภาค 2/2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการชำระเงินการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Gifted Program นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรายการแข่งขันการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีวันออกพรรษา (ไหลเรือไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร ณ สนามท่าเรือดอนกอก

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

“นางสาวรุ่งทิวา คำนาก่วม” ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดท่าไฮ บ้านโปง ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด