ประวัติของโรงเรียนพ.ศ. 2504 เริ่มเสนอการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลเรื่อยมาเป็นเวลา 9 ปี

พ.ศ. 2513 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบ สหศึกษา โดยรับนักเรียน ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านพนมไพรมี นายเสริม สังสนา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และยืมครูในระดับประถมศึกษามาช่วยสอนในระยะหนึ่ง

พ.ศ. 2514 ได้รับอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน สร้างเสร็จได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่จริงบริเวณป่าช้าดอนกลาง

พ.ศ. 2515 นายเสริม สังสนา ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา นายพนม ศรีพิมพ์ ศึกษาธิการอำเภอพนมไพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

19 ธ.ค. 2515 นายสมบัติ จันทภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ได้รับอนุมัติให้สร้าง อาคาร 212 เพิ่มเติมอีก 4 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียนขณะนั้นมีครู 12 คน นักเรียน 292 คน

พ.ศ. 2518 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสมบัติ จันทภูมิ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์

พ.ศ. 2519 ได้รับอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. ครึ่งหลัง 4 ห้องเรียน อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน สนามบาสเกตบอล เปิดบริการห้องสมุด ห้องแนะแนว โรงพลศึกษาด้วยไม้ไผ่ อาคารเรียนชั่วคราว โรงอาหารชั่วคราวโดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน

29 ก.ย. 2520 เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 4 ห้องเรียน อาคารถาวรแบบ 216 ก. ครึ่งหลัง เพิ่มเติมและหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง โรงเรียนได้จัดตั้งวงดนตรีไทย ดนตรีสากล วงดุริยางค์ โดยเงินบริจาคได้จัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมรักษาดินแดน และขณะเดียวกันก็ ปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ ทั้งธุรการ วิชาการ ปกครอง และบริการ เพื่อเตรียมรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2521

พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร พ.ศ. 2518 และ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 2521 ควบคู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2503 ด้วย

ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 โดยได้เปิดแผนการเรียนอย่างกว้างขวาง เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ได้รับงบประมาณก่อสร้างแฟลต 3 ชั้นจำนวน 2 หลัง จำนวน 16 ยูนิต ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หอถังสูงด้วยแรงงานภารโรง ก่อสร้างอาคารโรงงาน จำนวน 2 หลัง

1 ต.ค. 2525 เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนายสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2525 ผู้อำนวยการโรงเรียนลาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพล กาญจนศิริรัตน์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ และในปีการศึกษานี้เองโรงเรียนได้เปิดสอนนักศึกษาวิชาทหารเป็นปีแรก

15 ต.ค. 2527 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ กลับจากศึกษาต่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

15 พ.ย. 2529 นายสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมนายสาโรช ไสยสมบัติ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการได้จัดตั้งวงโยธวาทิต นำเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตการศึกษา 10 และเป็นตัวแทนของเขตการศึกษา 10 เข้าแข่งขันระดับประเทศ ได้ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนทั่งหมด สร้างรั้วและป้ายโรงเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2530 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ216 ล และโรงฝึกงานจัดสร้างถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนและในปีนี้เองโรงเรียนได้รับพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

5 พ.ย. 2533 นายปรีชา คำภักดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสาโรช ไสยสมบัติ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกล็ด ได้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ โดยเน้นหนักคุณภาพการเรียนการสอนและการรณรงค์นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ให้ได้ร้อยละ 50 รวมทั้งด้านความสัมพันธ์กับชุมชนโดยยึดตามกรอบความเชื่อ และจุดเน้น ของกรมสามัญศึกษา “ศึกษา กีฬา ดนตรี มีรายได้ระหว่างเรียน"

28 ก.พ. 2535 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหนังสือกรมสามัญที่ ศธ 0806/5665 ( ลงวันที่ 28 ก.พ 2535)

ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มข้นทางวิชาการด้านการปกครองดูแลนักเรียนและการ ติดตามผลเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยการจัดขบวนการการศึกษาที่เน้นการนิเทศและติดตามผล เป็นหลัก

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการ ศึกษาสูงขึ้นควบคู่กับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งมีการนิเทศ และติดตามผล

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนมุ่งเน้นทางวิชาการจัดอุทยานทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาความสะอาดใน สถานศึกษาบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ความประพฤติของนักเรียน ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกวิถีทางและเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

30 มี.ค. 2539 นายวันชัย เศรษฐกร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมุ่งส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการ พัฒนาด้านการสอนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ ร่มรื่น สะอาดสวยงาม ปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากรด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน โรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 212 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก และในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษานำร่อง ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เคมี ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

11 ม.ค. 2542 นายสมเกียรติ พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 5 และเป็นโรงเรียนประธานสหวิทยาเขตเมืองแสน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงสนาม จำนวน 100,000 บาทโรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงฝีกงาน จำนวน 100,000 บาท โรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองแสน ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพการศีกษา

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ( แบบง. 231 ) เลขที่ 1985 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2544 จำนวน 2 รายการคือดนตรีไทย 1 ชุด ( 101,100 บาท ) และดนตรีสากล 1 ชุด ( 244,000 บาท ) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดสรรจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เป็นผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2544 โรงเรียนได้รับโล่เกียติยศ เป็นโรงเรียนดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกรมสามัญศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อนระดับจังหวัดประจำปี 2544

ปีการศึกษา 2545 เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จากกรมสามัญศึกษา เป็นขึ้นตรงต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2545 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการฝึกปฏิบัติงานของผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอสมุด 33 ปี พนมไพรวิทยาคารจัดสร้างที่จอดรถครู-อาจารย์ นักเรียน และปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ตลอดจนระบบอินเตอเน็ต

26 พ.ย. 2546 นายกัมพล พื้นแสนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเขตปฏิบัติการนิเทศที่ 19 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ก่อสร้างฟุตบาธ และปรับปรุงร่องระบายน้ำ ได้สมัครเข้าโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง

1 ต.ค. 2547 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถ วิทยา นายสมศักดิ์ สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2548 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบ ICT ตามโครงการหนึ่ง อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อรับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (3 กุมภาพันธ์ 2549) โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และรับการประเมินภายนอก และจาก สมศ. (5 – 7 กรกฎาคม 2548) โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการกรุงไทยสานฝัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)

ปีการศึกษา 2549 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับมอบศูนย์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไทยบริดจตสโตน จากบริษัทไทยบริดจสโตน (ประเทศไทย) จำกัด และโรงอาหาร 36 ปี พนมไพรวิทยาคาร จากบริษัทซันดิว (ประเทศไทย) จำกัด

ปีการศึกษา 2550 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 งบประมาณ 14,773,000 บาท

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. ครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,500,000 บาท พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีได้อันดับที่ 1 ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กำหนด ตามโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัญฑิต ปีละ 50,000 บาท

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับโรงกรองน้ำดื่มสะอาดจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,008,000 บาท ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตที่ได้มาตรฐาน งบประมาณ 880,000 บาทได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง ในวงเงินงบประมาณ 320,000 บาท

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนแยกการบริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มาขึ้นตรงต่อสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ก่อสร้างหอสมุด 36 ปี และห้องประชุมเมืองแสน งบประมาณ 2,400,000 บาท ซ่อมแซมอาคารแฟลตและบ้านพักอาศัยครู จำนวน 150,000 บาท

ปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 780,000 บาท ติดตั้งที่ห้อง 1308 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2554

6 ธันวาคม 2554 นายสมศักดิ์ สอนสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ปีการศึกษา 2554

7 ธันวาคม 2554 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

ปีการศึกษา 2555 -ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะ ส.ส.(พล.ต.อ.วิรุฬ พื้นแสน ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย) จำนวนเงิน 1,300,000 บาท -ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่ 3 จำนวน 280,000 บาท -เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 รับการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์(PISA) -ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(Standard school) -ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมโรงพลศึกษา 200,000 บาท -เปิดสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี ในกลุ่มภาษาต่างประเทศ จัดจ้างครูฝรั่งชาวต่างชาติมาทำการสอนด้วยการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน

ปีการศึกษา 2556 - ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล - ได้รับการจัดสรรครูอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยจำนวน 2 คน - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 470,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องสมุด - เข้าร่วมโครงการกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์กับบริษัทไทยบริดจสโตนที่มีศูนย์การเรียนรู้ไทยบริดจสโตน ด้วยเงินงบประมาณ 150,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนห้องฉายภาพยนตร์ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 150,000 บาท - ทดลองจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

ปีการศึกษา 2557 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324/55 ปรับปรุง งบประมาณ 25,900,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนบาท) - ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้วยงบประมาณ 1,350,000 บาทเงินด้วยเงินบริจาคจาก ผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา พร้อมก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนโดยได้เงินบริจาคจาก อัยการชิงชัย โชติแสง จำนวนเงิน 250,000 บาท

ปีการศึกษา 2558 - ได้รับงบประมาณ (โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล คสช งบ 2558) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) - ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา (โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล คสช งบ 2558) งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) - โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ผ่าน การประเมินรอบที่ 3 สมศ. 2556 ในระดับดีมาก *** - ได้รับการอนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) - ได้รับสนามฟุตซอลแบบมาตรฐาน 1 สนาม งบองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร งบประมาณ จำนวน 2,400,000 บาท(สองล้านสี่แสนบาท)

ปีการศึกษา 2559 - ดำเนินการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ (โดม 46 ปี) งบประมาณ 5,000,000 บาทด้วยเงินบริจาคจาก ผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา - ก่อสร้างศาลพระภูมิประจำโรงเรียนด้วยเงินบริจาคจาก ผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์ อาจารย์รังศรี หงศาลา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา

ปีการศึกษา 2560 - เปิดอาคารเรียน 324ล 3 ชั้น 24 ห้องเรียน ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เกษียณอายุราชการ อยู่ในช่วงชะลอการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดังนั้น นายคำสุก ศิลาเหลือง จึงดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


ปีการศึกษา 2561
- นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัตติยะวงษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
- ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ หลังอาคาร 3 และทำพิธีเปิดใช้งานในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
- นายอำนาจชินศรี และนายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


ปีการศึกษา 2562
- วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายรัฐพล นามคำ และนายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กศจ. จ.ร้อยเอ็ด
- ดำเนินการรื้อถอนบ้านพักครู 2 หลัง
- ดำเนินการสร้างหอประชุม 2 ชั้น บริเวณที่จอดรถนักเรียนเดิม และจัดสรรสร้างที่จอดรถใหม่ชั่วคราวสำหรับนักเรียนหน้าอาคาร 2
- ดำเนินการสร้างทางเดินอิฐระหว่างอาคาร 3 และห้องน้ำหลังอาคาร 3
- ปรับปรุงและขยายพื้นที่โรงอาหาร