คณะผู้บริหาร


นายสุดสาคร ศิริวารินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

-

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

-

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป