คณะผู้บริหาร


นายเอนก อุดมวงค์

รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวราภรณ์ ศิลารัตน์

รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาด

รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป