ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

" พนมไพรวิทยาคารงามสง่า แหล่งศึกษาวิทยามหาศาล
สถาบันเด่นในแดนดอนกลางตระการ เลื่องลือผลงานอุดมการณ์เรามั่นคง
เขียวขาวโบกสกาวงามผ่อง ดั่งโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทรนง เทิดดำรงคุณธรรมนำวัฒนา
มานะอดทนอ่อนโยนสามัคคี รู้ดีคิดดีทำดีคือสัตย์จรรยา
เลิศวิชาการเก่งด้านการกีฬา สร้างศรัทธาชุมชนด้วยความดี
พนมไพรวิทยาคารเรายิ่งใหญ่ เหนือสิ่งใดคือชาติศาสน์องค์จักรี
เจ้าพ่อชัยมงคลป้องภัยน้องพี่ เปล่าราศีในร้อยเอ็ดเพชรอีสาน "

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ Phanomphraiwitthayakharn School
อักษรย่อ พ.ว. (P.W.)
ขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ่
สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว
ที่ตั้ง 351 หมู่ที่ 3 บ้านศิลาเลข ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์ 043-030251 โทรสาร 043-030506
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษา (ไป-กลับ)
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ระดับชั้น ม.1 - ม.6

“มานะ อดทน อ่อนโยน สามัคคี”

คำขวัญโรงเรียน

อุดมการณ์ รู้ดี คิดดี ทำดี
คติพจน์ ชีวิตํ วิชฺชํ สมฺปาเทน ปูรณํ คจฺฉติ ( ชีวิตจะสมบูรณ์ ต้องเพิ่มพูนการศึกษา )
เลขหนังสือราชการ ศธ.04257.35 /…..
สหวิทยาเขต ศูนย์เมืองแสนสามารถวิทย์
นามเรียกขานวิทยุ ไพรวิทย์
เว็บไซต์ www.ppw.ac.th
Mail ppw@ppw.ac.th
เว็บไซต์ห้องสมุด http://203.172.137.190/ULIB

สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์
1. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
2. โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
3. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
4. โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
5. โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
6. โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
7. โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ(ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์อนุสรณ์)

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
2. โรงเรียนชะโดเหล่าบึงแก้ว
3. โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
4. โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
5. โรงเรียนบ้านโนนม่วง
6. โรงเรียนบ้านสมสะอาด
7. โรงเรียนบ้านหงส์ทอง(แสนสุขวิทยา)
8. โรงเรียนบ้านคำแดง
9. โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
10. โรงเรียนบ้านโปง
11. โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีกนองแคน
12. โรงเรียนบ้านดอยเจริญ
13. โรงเรียนบ้านโนนศิลา
14. โรงเรียนอนุบาลกมลวิทยา(โรงเรียนเอกชน)
15. โรงเรียนอนุบาลชีวรัตน์(โรงเรียนเอกชน)
16. โรงเรียนอนุบาลสาธิตวิชชาลัย(โรงเรียนเอกชน)

โรงเรียนขยายโอกาสที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4)
1. โรงเรียนบ้านค้อ(ชัยยุทธวิทยาคม)
2. โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
3. โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
4. โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
5. โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม
6. โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
7. โรงเรียนบ้านชานุวรรณ
8. โรงเรียนท่าลาดวารีวิทยา
9. โรงเรียนบ้านหัวนา
10. โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
11. โรงเรียนบ้านดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
12. โรงเรียนสาวแหหนองแคนวิทยา(เขตอำเภอหนองฮี)

โรงเรียนนอกเขตพื้นที่
โรงเรียนในเขตอำเภอหนองฮี เช่น โรงเรียนสาวแหหนองแคนวิทยา โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง โรงเรียนบ้านหนองแห้ว โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภออาจสามารถ(โรงเรียนห้วยแก้วห้วยสำราญ)