วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision)

“ภายในปี 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล”

พันธกิจ( Mission)

เราจะพัฒนาสถานศึกษาของเราด้วยภารกิจที่ต้องร่วมมือกันเป็นทีม เพื่อเป้าหมายร่วมกันและนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ดังนี้

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้มาตรฐานสถานศึกษา

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

ให้เป็นสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


เป้าหมาย

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา


อัตลักษณ์ของผู้เรียน

ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ


เอกลักษณ์ของผู้เรียน

เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม