โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกิ่งแก้ว สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประยงค์ คมขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำรัส แสนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชิดชัย สายเชื้อ
ครูช

นางสาวพวงชมภู สาระโภค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมพ์ กิริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉัตรชัย ชาวไร่
ครูชำนาญการพิเศษ

นายตุรัตน์ คนหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์
ครูชำนาญการ

นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสุปราณี พลพันธ์งาม
ครูชำนาญการ

นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ
ครู ค.ศ.1

นางสาวชมนาท พรหมโคตร
ครู ค.ศ.1

นายสุรพล พุทธคู
ครูค.ศ.1

นางสาวกรวิกา พูลลาภ
ครูผู้ช่วย

นายวรวิทย์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ

นางยุภารัตน์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ