โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักการภารโรง

นายวีระศักดิ์ วโรรส
ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ 3)

นายเกียรติศักดิ์ เนื้อทอง
ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ 3)

นายบรรลุ พันธวงศ์
ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ 3)

นางพัชรี มิรัตนไพร
ลูกจ้างชั่วคราว (ทำความสะอาด)

นายวิมล ดวงแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)

นายไพบูลย์ พนมกุล
ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)

นายวิชัย นักร้อง
ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน)

นายสมศักดิ์ ทองวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาความปลอดภัย)

นางวนิดา โนนศรี
ลูกจ้างชั่วคราว (ทำความสะอาด)

นางสุรีพร สีกาขาว
ลูกจ้างชั่วคราว (ทำความสะอาด)