โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณิตศาสตร์

นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทูล วงษ์ไกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพียงฤทัย สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ศรีสุมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนาวา แก้วกัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพนา สำราญรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญสุดา รัญระนา
ครูชำนาญการ

นายธีรพัฒน์ เสมัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารุณี พนมจันทร์
ครูชำนาญการ

นายเอกชัย กมลเลิศ
ครูชำนาญการ

นางลักขณา ไพรพาลี


นายสายธาร มากงลาศ
ครู ค.ศ.1

นายจิติศักดิ์ พงษ์จันโอ
ครูอัตราจ้าง