โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำพูล ธาระมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ พันพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางระนอง สีพลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ทับพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศิลารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรดา โพชะโน
ครู ค.ศ.1

นางเพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

นายศิริศักดิ์ พระศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวาพร สิงห์นันท์
ครูผู้ช่วย (ภาษาเกาหลี)