โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ภาษาไทย

นางเอื้อมพร วงษ์ไกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา อโนนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวพร ทองนาเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรากร ไกรขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษสุดา พิมพา
ครูชำนาญการ

นางนวิยา พวงพี่
ครู ค.ศ.1

นางสุภาวดี ธาตุคำภู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ถวิลผล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุจินดา ป้องเขต
ครู ค.ศ.1

นางสาวปรียาภรณ์ โนนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ อโนนาม
ครูผู้ช่วย