โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์

นายทรินทร์รัฐ อรรคฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ เหลี่ยมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพา เอื้ออารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเทียมจันทร์ คนหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีณา จันทะริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิชัย อุปริวงศ์
ครูชำนาญการ

นายธนกร อัฒจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสนั่น จันทะริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร ภูพวก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอิสรา ภูพวก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายการ คำรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีย์ เผือกไธสง
ครู ค.ศ.1

นายมรกต ทัพจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชามณชุ์ พงษ์รัตนนันท์
ครู ค.ศ.1

นายพัฒนชัย บุญขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนิดา ลาดนาเลา
ครู ค.ศ.1

นางยุพิน คำรัตน์
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุภัสสร พันภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์หนองหว้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา โสดา
เจ้าหน้าที่

นายปิติพงษ์ ธาระมนต์
เจ้าหน้าที่