โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ศิลปะ

นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโกศล เจนสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำนาญ บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวะรัฐ ทุมลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเรศ แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายสุรเชษฐ สังสนา
พนักงานราชการ

นายมนเดช จันทรักษ์
พนักงานราชการ

นางพัชรินทร์ สังสนา
อัตราจ้าง