โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจันทร์เพ็ญ กุดหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี นามตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร วรรณภพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา บรรณาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนี ถวิลไพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีดาพร แก้วโสภา
ครูชำนาญการ

นางสาวสราลี สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัณย์ ผาริการ
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

นางปองขวัญ บินขุนทด
ครู ค.ศ.1