โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สุขศึกษา พลศึกษา

นายคมศักดิ์ จันทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยลธร สหัสวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรกช จันทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิเศษ นิ่มรัตนสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ บรรณาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย
ครู ค.ศ.1