โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเจริญพร มูลภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุเทียบ แพงโพนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตร
ครู ค.ศ.1