โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(85/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ   19 มิ.ย. 61 3
(81/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม "รำลึกสุนทรภู่ รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2561   19 มิ.ย. 61 3
(68/2561) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 มิ.ย.61-31 ก.ค.61   21 พ.ค. 61 16
(65/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครูชาวต่างชาติ   21 พ.ค. 61 12
(64/2561) มอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ของครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ)   21 พ.ค. 61 12
(63/2561) มอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ของครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ)   21 พ.ค. 61 12
(55/2561) แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day   21 พ.ค. 61 12
(54/2561) แต่งตั้งครูปฏบัติหน้าที่เวรประจำวันราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   21 พ.ค. 61 14
(44/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กรณีห้องเรียนพิเศษ   13 มี.ค. 61 41
(38/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และเปิดประมูลราคาการจำหน่ายสินค้า ร้านสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561   13 มี.ค. 61 47
(37/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลราคาการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561   13 มี.ค. 61 40
(36/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง   13 มี.ค. 61 34
แบบกรอกข้อมูลคะแนนข้อสอบกลาง   19 ก.พ. 61 33
(28/2561) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 มีนาคม 61 - 31 พฤษภาคม 61   19 ก.พ. 61 57
(25/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2560   10 ก.พ. 61 64
(22/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561   2 ก.พ. 61 45
(19/2561) แต่งตั้งบุคลากรจัดงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2560   2 ก.พ. 61 48
(18/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   2 ก.พ. 61 99
(11/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   31 ม.ค. 61 64
(17/2561) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560   29 ม.ค. 61 47