โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ประวัติโรงเรียน

วีดิทัศน์ แนะนำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
 


ข้อมูลทั่วไป
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพนมไพรวิทยคาร      อักษรย่อ พ.ว.
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ Phanomphraiwitthayakharn School    อักษรย่อ P.W.
ที่ตั้ง     เลขที่ 351 หมู่ที่ 3 บ้านศิลาเลข ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัทท์          043-030251
โทรสาร           043-030251
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลแบบ สหศึกษา ไป-กลับ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2-3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
Website http://www.pw.ac.th
เนื้อที่    49 ไร่ 3 งาน 77.1 ตารางวา
ทิศเหนือ -  ถนนโชติเสถียร (เส้นทางอำเภอพนมไพร-จังหวัดร้อยเอ็ด) โรงงานขนาดเล็ก (ผสมปูน) หมู่บ้านติถนนของชุมชน
ทิศตะวันออก – โรงพยาบาลชุมชนอำเภอพนมไพร
ทิศตะวันตก – บ้านพักของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ - บ้านพักของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พ.ศ. 2504
          เริ่มเสนอการจัดตั้งโรงเรียนและติดตามผลเรื่อยมาเป็นเวลา 9 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง คือ
1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชุมชน
2) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาต่อของเยาวชน
3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางการศึกษา และบริการด้านอื่น ๆ ของชุมชน
4) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีโรงเรียนใกล้บ้าน
 
พ.ศ. 2513
          ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกาตอนต้น แบบสหศึกษาโดยรับนักศึกษา ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และเรียนที่โรงเรียนบ้านพนมไพร นายเสริม สังสนา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพนมไพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และยืมครูในระดับประถมศึกามาสอนในระยะแรก
 
พ.ศ. 2514
          ได้รับอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน และย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
พ.ศ.2515
- นายพนม ศรีพิมพ์ ศึกษาธิการอำเภอพนมไพร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายเสริม สังสนา
- (19 ธันวาคม พ.ศ.2515) นายสมบัติ จันทภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคาร 212 เพิ่มเติมอีก 8 ห้องเรียน ขณะนั้นมีครู 12 คน  นักเรียน 292 คน
 
พ.ศ.2518
          ว่าที่ร้อยตรี สุนัย เสงี่ยมศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน นายสมบัติ จันทภูมิ
 
พ.ศ.2518  
- ได้รับการอนุมัติสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน
- โรงเรียนได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอล และโรงอาหารชั่วคราว โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน
 
พ.ศ.2520
- 29 กันยายน 2520 เลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร เป็นอาจารย์ใหญ่
- ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารชั่วคราวอีก 4 ห้องเรียน อาคารถาวร แบบ 216 ก. ครึ่งหลัง และหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง
 
พ.ศ.2521
 - เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2518
- รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพุทธศักราช 2521 ควบคู่กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2503
 
พ.ศ.2524
          เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524
 
พ.ศ.2525
- 1 ตุลาคม 2525 เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนลาศึกษาต่อ ร้อยตรี สิทธิพล กาญจนศิริรัตน์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน
- เปิดสอนนักศึกษาวิชาทหารเป็นปีแรก
 
พ.ศ.2529
          15 พฤศจิกายน 2528 นายสาโรช ไสยสมบัติ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
พ.ศ.2530
- สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. และโรงฝึกงาน
- จัดสร้างถนนคอนกรีตรอบโรงเรียน
- ได้รับพระราชทานเป็น โรงเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
 
พ.ศ.2533
          5 พฤศจิกายน 2533 นายปรีชา คำภักดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
พ.ศ.2539
- 30 มีนาคม 2539 นายวันชัย เศรษฐกร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
- โรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 212 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษานำร่องของจังหวัดร้อยเอ็ด
 
พ.ศ.2542
- 11 มกราคม 2542 นายสมเกียรติ พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
- โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเป็นสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 5 และผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเป็นประธานสหวิทยาเขตเมืองแสน
 
พ.ศ.2543
- โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามจำนวน 100,000 บาท
- โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานจำนวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองแสนให้เป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษา
 
พ.ศ. 2544
- โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณรายการครุภัณฑ์ (แบบ ง. 231) เลขที่ 1985 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2544 จำนวน 2 รายการ คือ ดนตรีไทย 1 ชุด (101,000 บาท) และดนตรีสากล 1 ชุด (244,000 บาท)
- ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3
- ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดสรรจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2544
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศเป็น โรงเรียนดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกรมสามัญศึกษา
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ระดับจังหวัด ประจำปี 2544
 
พ.ศ.2545
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
- นายกัมพล พื้นแสน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
ปี 2546
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
- โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการสร้าง หอสมุด 33 ปี พนมไพรวิทยาคาร
- 9 พฤศจิกายน 2546 นายชำนาญ โพธิคลัง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
ปี 2547
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยม สำนักงานเขตการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
- 1 ตุลาคม 2547 นายสมศักดิ์ สอนสนาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
ปี 2548
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปรับปรุงระบบ ICT ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
- 5-7 กรกฎาคม 2548 รับการประเมินภายนอก (รอบแรก) จาก สมศ.
- 3 กุมภาพันธ์ 2549 ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี 2549
- 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้รับมอบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดสโตนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
- เปิดใช้โรงอาหาร 36 ปี พนมไพรวิทยาคาร
 
ปี 2550
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 งบประมาณ 14,773,000 บาท
- นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ปี 2551
- โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. (รอบสอง)
- ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,500,000 บาท พร้อมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กำหนด ปีการศึกษาละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท
 
ปี 2552
- โรงเรียนได้รับโรงกรองน้ำดื่มสะอาด จากกรมทรัพยากรธรณี ในวงเงินงบประมาณ 1,008,000 บาท
- ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตที่ได้มาตรฐาน งบประมาณ 800,000 บาท
- ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาด 4 ที่นั่ง ในวงเงินงบประมาณ 320,000 บาท
 
ปี 2553
- โรงเรียนแยกการบริหารจากสำนักงานเขตการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มาขึ้นตรงกับ สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
- ทำพิธีเปิดหอสมุด 33 ปี และห้องประชุมเมืองแสน งบประมาณ 2,400,000 บาท
- ซ่อมแซมอาคารแฟลตและบ้านพักอาศัยครู จำนวน 150,000 บาท
 
ปี 2554
- ได้รับงบประมาณจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 780,000 บาท ติดตั้งที่ห้อง 1308 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- 7 ธันวาคม 2554 นายชอบ ธาระมนต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
 
ปี 2555
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของ ส.ส. (พล.ต.อ.วิรุฬ พื้นแสน ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย) จำนวนเงิน 1,300,000 บาท
- ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มที่ 3 จำนวน 280,000 บาท
- เป็นตัวแทนสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รับการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ (PISA)
- ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมโรงพลศึกษา 200,000 บาท
- เปิดสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี ในกลุ่มภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และโรงเรียน World Class Smart rooms ต่อไป
- ร่วมโครงการพัฒนาครู ครู Coaching and Mentoring ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
ปี 2556
- ได้รับการจัดสรรครูอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย จำนวน 2 คน และส่งนักเรียนฝึกประสงการณ์ด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัยฮานยาง ประเทศเกาหลีใต้
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมาหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 มณฑล เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกปี
- เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องสมุดจำนวน 40 เครื่อง งบประมาณ 500,000 บาท
 
ปี 2557
- เปิดนำร่องห้องเรียนพิเศษ
- ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก
- (ธันวาคม 2557) ดร. สะอาด ขันอาษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
- ก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา
- ก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร งบประมาณ 2,400,000 บาท
 
ปี 2558
- จัดการเรียนหลักสูตรคู่ขนาน (ทวิภาคี) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
- เปิดห้องเรียนพิเศษโดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
- ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,900,000 บาท
- ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา 1,300,000 บาท
- ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
- โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารผ่านการประเมินรอบที่ 3 จาก สมศ. ในระดับดีมาก
- ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาพอเพียง
 
ปี 2559
          จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนก่อสร้าง โดมเอนกประสงค์ งบประมาณ 4,800,000 บาท (เงินนอกงบประมาณ) 

 
View : 833