กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รูปภาพเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *