ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจำรัส แสนศรี

ครู/ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

ติดต่อ (Contact)