ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ 081-2614133

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ติดต่อ (Contact)

ผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/วิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางสาววริษฐา สุริยวงศ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางสาววริษฐา สุริยวงศ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (TAPSE Model) : นางสาวเสาวเพ็ญ บุญประสพ

บริการออนไลน์