E-services
เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

– underconstruction –

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ 081-261-4133
E-mail : [email protected]

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ติดต่อ 084-796-8871
E-mail : [email protected]

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อ 084-637-6441
E-mail : [email protected]

นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ติดต่อ -
E-mail : [email protected]

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อ -
E-mail : [email protected]

0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 ป้องกันการทุจริต

ติดต่อ (Contact)

ผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/วิจัย

บริการออนไลน์