ฝ่ายบริหารและบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ 081-261-4133
E-mail : [email protected]

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ติดต่อ 084-796-8871
E-mail : [email protected]

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ติดต่อ 084-637-6441
E-mail : [email protected]

นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ติดต่อ 086-636-6200
E-mail : [email protected]

นายอรรถกร ภูพวก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อ 097-301-9097
E-mail : [email protected]