บุคลากร

ฝ่ายบริหารและบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ทาสระคู

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ 081-2614133

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอำนาจ ชินศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

%d bloggers like this: