Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความยินดียิ่งในการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายอนุสรณ์ ทาสระคู” และรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายจักราช หินซุย” ในการนี้ บุคลากรในหน่วยงานราชการ บุคลากรในวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ผู้นำชุมชนในอำเภอพนมไพร คณะครูจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารและโรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ณ อาคาร 46 ปี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: