วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระฯ ณ อาคาร 4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านภาษา โดยมีกรรมการเป็นคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้