เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 คุณครูศิวาพร สิงห์นันท์ ครูสอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้นํา นักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 67 (67th Test of Proficiency in Korean ) ( 제67회 한국어능력시험 ) 

ผลการสอบวัดระดับ ประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั่วประเทศ พร้อมกับประเทศเกาหลี ปรากฏว่า นักเรียนสอบผ่านวัดระดับ ระดับที่ 1 จํานวน  2 คน จากจํานวน 3 คน ดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริประภา แพงคํารักษ์ ได้คะแนน การฟัง 78 คะแนน การอ่าน 38 คะแนน รวม 113 คะแนน

2. นางสาวเบญทิพย์ พิศเพ็ง ได้คะแนน การฟัง 58 คะแนน การอ่าน 50 คะแนนรวม 108 คะแนน

TOPIK ย่อมาจาก Test Of Proficiency In Korean เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ โดยเป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้ที่ไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นพื้นฐาน ชาวเกาหลีที่อยู่ต่างแดน ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเกาหลี ผู้เรียนภาษาเกาหลี นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนที่เกาหลี บุคคลที่สนใจทำงานในประเทศ หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี โดยวัตถุประสงค์ของการสอบ TOPIK เพื่อวัดและประเมินผล ในการนำภาษาเกาหลีไปใช้ เพื่อเป็นใบเบิกทางขึ้นสู่วงสวรรค์ในการศึกษาหรือเข้าทำงาน ดังนั้น TOPIK จึงมีผลระดับน่าเชื่อถือสูงสุดในการสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย