ด้วยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 Science Contest 2019 ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-2, 3-4, 5-6 และระดับชั้น ม.1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และพัฒนาความรู้ความสามารด้านวิทยาศาสตร์

ในการนี้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันดังกล่าว และจะมีการประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และทาง facebook page : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์