ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา จัดการสอบแข่งขันทักษะความเป็นสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบแนวข้อสอบสังคมศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษาเทียบเคียงกับความรู้ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการนำความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษามากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอบเเข่งขันในเวที่ต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 2 มกราคม 2562