โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการ อนุสรณ์ ทาสระคู ได้จัดค่ายจิตอาสาพัฒนาวิชาการก้าวไกลเพื่อพนมไพรบ้านเฮา (โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในตำบลโพธิ์ชัย) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เป็นผู้จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษเพื่อเตรียมสอบ O-NET และกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลโพธิ์ชัย