โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดให้มีการสอนเสริมพิเศษเพื่อการเตรียมสอบ O-NET  ให้กับระดับชั้นม.3 และ ม.6 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร และเพื่อพัมนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น