Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว!! บรรยากาศในการติว O-NET วันแรกของ ม.3 และ ม.6

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดให้มีการสอนเสริมพิเศษเพื่อการเตรียมสอบ O-NET  ให้กับระดับชั้นม.3 และ ม.6 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร และเพื่อพัมนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

%d bloggers like this: