ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัด กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะก้าวไปเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว