งาน zero waste โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้มีโครงการขยะทองคำ โดยสร้างตะแกรงจำนวน 4 ตะแกรง แบ่งตามคณะสีของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่ละคณะสีได้ทิ้งขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หลังจากนั้น นักเรียนม.6 แต่ละคณะสีจะดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลส่งขายเพื่อสร้างรายได้มาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสีต่อไป 

ในปีพุทธศักราช 2563 เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนชั้น ม.6 ใกล้จะจบการศึกษา งาน zero waste จึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้งานต่อเนื่องให้แก่นักเรียนขั้น ม.5 เพื่อเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลนำส่งขาย