การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1.กิจกรรมทางศาสนา

2.พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

3.กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

เนื่องในวันครูประจำปี 2563 อำเภอพนมไพร ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 64  “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโสภณคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดย นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีภาคเช้า รับรางวัลโรงเรียนในโครงการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน (School Quality Award:ScQA) ปี 2562 และภาคกลางคืน

นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครูจำนวน 4 ท่านจากโรงเรียนพนมไพรเข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่

1. ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณครูสุปราณี พลพันธ์งาม, คุณครูสุรพล พุทธคู และคุณครูประยงค์ คมขำ

2. รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูกนกวรรณ อโนนาม