โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 20-21 และ 23-24 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ห้วงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

โดยวิทยากรภายนอก ได้แก่
1. คณิตศาสตร์ : อ.สุพล นิลกลาง (อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)
2. ภาษาไทย : อ.สังเวียน มณีจันทร์ (อดีตอาจารย์โรงเรียนสตรีวิทยา)


ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในวันที่ 21 มกราคม 2563