เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกเด็ก
เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเด็กที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 คน ได้แก่ “นางสาวปภัสสร น้อยมาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5” ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ โรงเรียนจึงจัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในกิจกรรมหน้าเสาธง โดย นายอำนาจ ชินศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมอบใบประกาศเกียรติคุณ และงานธนาคารโรงเรียนได้มอบรางวัลส่งเสริมการออมประจำสัปดาห์ แก่ห้องเรียนที่ออมเงินครบทุกคน จำนวน 14 ห้องเรียน