ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่เดินทาง : วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เส้นทางการเดินทาง :
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร – วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม – วัดสระกำแพงใหญ่ – บิ๊กซีจังหวัดศรีสะเกษ – ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ – พระธาตุเรืองรอง