Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง

%d bloggers like this: