โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง