วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ MC MATH CONTEST ในการนี้ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว