ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่เดินทาง : วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
เส้นทางการเดินทาง :
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร – วัดล้านขวด – ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ – บิ๊กซีจังหวัดศรีสะเกษ – วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม – วัดสระกำแพงใหญ่