กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 และประกาศผลสอบทาง https://www.facebook.com/mathppw ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

รางวัลการสอบแข่งขัน
ชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 1,200 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-10  ทุนการศึกษา 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับที่ 11-30  ได้รับเกียรติบัตร
(ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสอบจะได้รับเกียรติบัตร)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/mathppw