โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการ PIM Biz Plan Boot Camp 2020 ตอน “From offline to online…
สร้างธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างไรให้ปัง”

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมน้ำโสม ชั้น 3
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

นำโดยคุณครูยุภารัตน์ พลเยี่ยม และนักเรียนโครงการห้องเรียนภาษาและธุรกิจ