ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่เดินทาง : วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
เส้นทางการเดินทาง :
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร – วัดภูพร้าว จ.อุบลราชธานี – แก่งสะพือ – โรบินสัน