ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่เดินทาง : วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เส้นทางการเดินทาง :
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร – สวนสัตว์ จ.อุบลราชธานี – เซ็นทรัล จ.อุบลราชธานี – วัดหนองบัว