สภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารและนักเรียน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สภานักเรียนไทย ตามข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ระดับประเทศ ดังนี้
ข้อ 1. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ข้อ 2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
ข้อ 3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
ข้อ 4. เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully