Categories
Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนและครูเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด

นักเรียนและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรม และมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ นางสาวปภัสสร น้อยมาลา ม.6/5 

%d bloggers like this: