โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารโดม 46 ปี ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วยดีทำให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโดยนายวนิช กิริยะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดย นายธนพล โอฆะพนม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ คณะกรรมการศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะคุณครูทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล