ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องด้วย “นายภัทรเชษฐ์ สังสนา” ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง สภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 46 ปี โดยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

” นายเณรฤทธิ์  อาริสัน ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5