โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 (สายสามัญ) จากธนาคารออมสิน ในการนี้ คณะครูงานธนาคารโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ารับโล่และประกาศนียบัตร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ( ร้อยเอ็ด )